עמוד זה מאפשר לאתר פרסומים או הודעות בנושא תכנון בניה.
יש להזין את הנתונים הנדרשים. בסיום הזנת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור "איתור"
איתור פרסום לפי בקשה/תב"ע:
סוג ישות  
סוג בקשה
מספר בקשה/תב"ע
איתור פרסום לפי כתובת:
סוג ישות  
ישוב
רחוב  
מספר בית  
איתור פרסום לפי מקרקעין:
סוג ישות  
מספר גוש  
מספר חלקה  
מספר מגרש  
איתור פרסום לפי סוג ותאריך:
סוג ישות  
סוג פרסום
מתאריך פרסום  
עד תאריך פרסום