טפסים ונהלים

רוצה לבנות - מה לעשות? רישוי בניה ב-5 צעדים

הנחיות מרחביות לועדה המקומית

הנחיות מרחביות - אזור תעשייה חמן
טופס להזמנת תיק

מדריך לרישוי הבנייה
בקשה לטופס 2 תקנה 3
אישור מדידה
תצהיר אחראי לביצוע שלד הבניין
תצהיר קבלן
הודעה על התחלת בנייה
דיווח על עריכת ביקורת מס' 1 
דיווח על עריכת ביקורת מס' 2
דיווח על עריכת ביקורת מס' 3
דיווח על עריכת ביקורת מס' 4
 
תצהיר על האחראי לביצוע השלד לנושא מיגון
טופס בקשה לתעודת גמר
אישור עורך הבקשה
אישור מהנדס אינסטלציה
אישור מנהלי מחלקות במועצה
אישור הטמנת פסולת בנייה
הצהרה על תליית הודעה בחזית הנכס
טופס 4 תקנה 5 - דוגמא
טופס 5 תקנה 21 (ד) תעודת גמר - דוגמא 
דרישות רמ"י להגשת בקשות להיתר 
בקשה למידע להיתר 
טופס בקשה לפטור כללי
טופס בקשה לפטור - שימוש חורג לגני ילדים
התחייבות לצורך קבלת פטור מותנה מתשלום היטל השבחה
הנחיות כיבוי אש
הנחיות מפ"י להכנת מפת מדידה להיתר בניה
הנחיות מפ"י לביצוע מדידות הנדסיות לליווי פרוייקטי בניה
מפות נלוות להנחיות המנהל - דוגמה לאופן הגשת מפות שלבי הבניה השונים
קישור לדף ההסבר ותכולות מידע רלוונטיות עבור מפרט המיפוי הלאומי
דרישות רמ"י להגשת בקשות להיתר

הודעה והצהרה על מינוי מורשה נגישות, הגשת בקשה להיתר
הנחיות לבקרת תכן
טפסים למהלך ביצוע
טפסים לתחילת עבודות
טפסים לקבלת תעודת גמר
מסמכים נדרשים להגשת אישור להעברה במקרקעין