דוח שנתי של פעילות הוועדה


דוח חציון פעילות הוועדה בשנת 2019
היתרים
רישוי וביצוע
שימוש חורג

דוח פעילות הוועדה בשנת 2018
היתרים לחודשים אוקטובר - דצמבר
רישוי וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

תכניות

תשריטים
ישיבות


דוח פעילות הוועדה בשנת 2016

תכניות
תשריטים
היתרים
רישוי בניה